Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie

https://zhw.wawa.mazowsze.wiw.gov.pl/zhw/o-nas/przetwarzanie-danych-osobowych/20434,Informacja-o-sposobie-przetwarzania-danych-osobowych-w-Zakladzie-Higieny-Weteryn.html
15.07.2024, 09:18

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Warszawie w związku z wykonywaniem badań laboratoryjnych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.052016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 29;
  2. Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy w formie elektronicznej: iod@mazowsze.wiw.gov.pl lub telefonicznie: 25 632 64 59 w. 38;
  3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i c RODO;
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania badań laboratoryjnych;
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
  7. Pani/Pana dane nie będą profilowane;
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe na mocy przepisu prawa;
  9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  ich sprostowania;
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Opcje strony